Kněz a biolog

2.5.2023


image:Image náhled produktu Žehnám veškeré Boží havěti
Žehnám veškeré Boží havěti
Matúš Kocian,

 Lukáš Senft

 

Rozhovor s katolickým knězem, entomologem, objevitelem více než pěti desítek nových živočišných druhů a ilustrátorem vědeckých publikací Matúšem Kocianem je unikátním dialogem o člověku v přírodě, o stvoření a lidech jako tvorech myslících i bezbřeze konzumujících. Je svědectvím křesťana o tvořivé Boží moci a svobodě člověka i varováním před ubýváním přírody kolem nás a ekologickými hrozbami vyplývajícími z našeho životního stylu.

Knížka obsahuje i autorovy svěží biblické meditace, 16 originálních barevných ilustrací a dvě modlitby za stvoření. Předmluvu napsal prof. Bedřich Moldan.

 

Zcela přirozeně žít vírou i vědou / Slovo úvodem

Tato pozoruhodná knížka vznikla z rozhovoru mladého režiséra a dokumentaristy Lukáše Senfta s paterem Matúšem Kocianem, diecézním knězem, farářem a kanovníkem a zároveň aktivním přírodovědcem, autorem vědeckých publikací o velmi početné, laikům však málo známé čeledi drabčíkovitých – drobných brouků, kteří žijí skoro všude na povrchu půdy.

Matúš Kocian není první, kdo spojuje roli duchovního s aktivním rozvíjením přírodních věd. Stačí si, za mnohé, připomenout Johanna Gregora Mendela, otce genetiky, jehož dvousté výročí narození jsme si připomněli v roce 2022, ale i další známé či méně známé osobnosti církve, které obohatily poznání přírody.

V knížce se dozvíte, jak chlapce sbírajícího brouky přivedl jeho zájem ke studiu biologie a posléze i k odborné kariéře v tomto oboru, završené získáním titulu CSc. a řadou odborných publikací. Dozvíte se také, jak u něj postupně převážila touha vycházející z hluboké křesťanské víry podívat se na svět okolo nás ze širší perspektivy. Rozhodl se tak pro studium teologie, zčásti uskutečněné v Římě a dovršené vysvěcením na kněze.

V knize se neřeší komplikované filosofické ani teologické otázky vztahu mezi vědou vírou. Není dokonce vyloučeno, že by byl pater Kocian zaskočen, kdybychom ho o něco podobného žádali. Určitě by ale nesouhlasil s tím, kdybychom naznačili, že je mezi nimi nějaký rozpor. Žije zcela přirozeně obojím – vírou i vědou. Křesťanská víra významně obohacuje střízlivý pohled i práci profesionálního přírodovědce. Svět okolo nás je Božím stvořením a do toho patří i zákony fyziky, chemie i biologie. Vztah mezi vědou, která je zkoumá, a vírou nemusíme teoreticky řešit (to ponechme filosofům a teologům), pokud jej prakticky žijeme – jak nám to ukazuje otec Matúš.

Dnešní svět čelí rozvratu klimatu, jenž působí globální oteplování. To přinese lidské civilizaci velké, zásadní problémy. V knížce se dočtete i o dalších. Jednoduše, stručně a výstižně jsou vysvětleny ty nejdůležitější – znečištění, hrozící přelidnění naší planety či rychlé vymírání druhů. Základním východiskem je ovšem postoj křesťana, jehož vztah k palčivým problémům dneška, k lidem i k přírodě je prodchnut porozuměním a láskou.

Krásně je to vidět na obřadu žehnání zvířat, které pater Kocian podrobně popisuje těmito slovy: „Žehnání čehokoliv znamená uznání Boží moci nad tím, co žehnáme – tedy Boží svrchovanosti. Bůh je ten, který tvoří svět a dává jeho skutečnosti člověku, aby skrze ně chválil Boha a aby tyto skutečnosti skrze nás byly posvěcovány. Jako křesťané jsme posláni k tomu, abychom posvěcovali svět, přinášeli do něj Krista a naději. U zvířat je ještě další aspekt, a sice to, že jsou nám ze všeho stvoření svým vnímáním a svou citlivostí nejblíže. Součástí jejich žehnání je tedy i zdůraznění této sounáležitosti a uvědomění si, že k sobě patříme, vděčnost Bohu za to, že na této planetě nejsme sami, ale že ji obýváme s jinými Božími tvory, bez nichž by náš pozemský život nebyl možný.“

Důležité místo v myšlenkovém světě Matúše Kociána zaujímá encyklika papeže Františka Laudato si. Je základním vyjádřením toho, jak křesťané vidí a prožívají současný svět i s jeho krizemi, jak chápou jejich podstatu a jaká nabízejí východiska. Papež František předkládá řešení specificky křesťanská, ale zároveň realistická. Pater Kocian jde v jeho šlépějích. Všímá si mnoha závažných problémů současného světa (včetně strašlivé ruské agrese proti Ukrajině) a nabízí střízlivý pohled přírodovědce, prodchnutý křesťanskou vírou, nadějí a láskou.

V lednu 2023

Bedřich Moldan

 

 

Matúš Kocian

Matúš Kocian (* 1969) je katolický kněz a biolog. Narodil se v Trnavě, ale celý život prožil v Praze. Je farářem u Svatého Matěje v Dejvicích a kanovníkem kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Jeho velkým potěšením je žehnání zvířatům, sběr a konzervování hub a ilustrování hmyzu. Přednáší ekologickou etiku na Katolické teologické fakultě UK v Praze.

Lukáš Senft

Lukáš Senft (* 1990) je antropolog a publicista. Pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR a je redaktorem časopisu Tvar. V roce 2017 obdržel od Českého literárního fondu ocenění Novinářská křepelka.