Slavnost Ježíše Krista Krále - 34. neděle v mezidobí

21.11.2012

On je branou do království, On je víno, které obveseluje, On je pláštěm slávy, kterým se odívají vítězové...

„V Ježíši Kristu jste získali bohatství všeho druhu“ (1 Kor 1,5). Ježíš, náš Spasitel, je světlem ve tmách, svítilnou postavenou na svícen, která osvítila svět a očistila jeho hříchy. On je onou dobrou perlou a my jejími kupci, kteří prodáme všechen svůj majetek, abychom ji získali. On je tím pokladem v poli, který když najdeme, zaradujeme se a koupíme jej. On je pramenem života a my žíznící z něho pijeme. On je stůl oplývající tučností a hojností, my však, kteří se hlady potácíme, jedli jsme a zaradovali jsme se. On je branou do království, otevřenou všem, kdo vstupují. On je víno, které obveseluje, on pláštěm slávy, kterým se odívají vítězové.

Aphrahat z Mosulu
(první ze syrských spisovatelů, kteří psali svou mateřštinou;
životní data neznámá, literární dílo spadá do let 336-345)


Kniha: Hlasy Otců - Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin
Autor: Pavel Strachota
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-10894-

Další tématicky podobné tituly: církevní otcové
východní mnišství
patristika
duchovní život

Související článek: Ježíš Kristus Král kraluje ´ze dřeva´... Poslední neděli liturgického roku slavíme svátek Ježíše Krista, Krále celého stvoření. Vyvstává otázka, jak je to s Ježíšovou královskou důstojností. – Jedná se o důstojnost toho, kdo až do konce miluje, odpouští, usiluje o společenství s lidmi, kteří jsou jeho bratřími. Je to panování toho, kdo kraluje „ze dřeva“, jak s oblibou říkávali církevní otcové. Nezapomínejme na to, že až když visel na kříži, byl nad jeho hlavu zavěšen nápis „židovský král“.

Související odkaz: Veliké zklamání: Ježíš není králem dle našich představ (Godfried Danneels) Pro Židy i pro apoštoly bylo veliké zklamání, že Ježíš, jejich král, nebyl králem tak, jak si to představovali. Například když Ježíš vstupuje do Jeruzaléma: nasedne na osla, dopravní prostředek chudých, nikoliv na královského oře. Zajisté má moc, ale zachází s ní jinak, než bychom s ní zacházeli my.