Mezinárodní katolická revue Communio je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

Revue založili v roce 1972 Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac a Joseph Ratzinger. Česká edice vychází od roku 1996. Je součástí mezinárodního konsorcia, v němž je sdruženo patnáct národních redakcí ze tří kontinentů. Volná výměna textů je pro všechny edice zdrojem velkého myšlenkového bohatství. Periodikum ale není pouhou jazykovou mutací jednotného vzoru: výběr témat i textů je zodpovědností každé jednotlivé redakce, jež také dbá o patřičné zastoupení textů původních.

Česká redakce usiluje především o to, aby místní církvi zprostředkovávala výhled k reflexi zahraničních autorů, kterou doplňuje souznějícími texty autorů domácích. Nejčastěji překládanými autory jsou Hans Urs von Balthasar, Louis Bouyer, Jean Daniélou, Michael Figura, Peter Henrici, Walter Kasper, Henri de Lubac, Joseph Ratzinger, Christoph Schönborn, Adrienne von Speyr.

Snaha hovořit o podstatném vedla českou redakci k tomu, že v dosavadních jedenácti ročnících pojednala o těchto tématických okruzích: Božské ctnosti (cyklus tří čísel), Kredo (cyklus třinácti čísel), Tajemství Ježíšova života (neuzavřený cyklus, dosud sedm čísel), Svátosti (neuzavřený cyklus, dosud šest čísel), Communio – program, Tajemství Boha Otce, Eucharistie a Trojice, Liturgie, Slovo Boží, Člověk v Božím světle, Svatost dnes, Bohu zasvěcený život, Hans Urs von Balthasar (1905–1988), Jak bolí Bůh? In memoriam Karla Vrány (1925–2004), Lidská důstojnost a osoba, „Bůh stvořil člověka... jako muže a ženu“, Kristus a náboženství, Věrnost, Svoboda a zodpovědnost.


Projekty KNA: Jsme na facebooku: