Communio 1/2011 - Tajemství Církve a Izraele

4.5.2011

První číslo letošního ročníku MKR Communio je věnováno tématu „Tajemství Církve a Izraele“. Když se pro ně Mezinárodní konsorcium naší revue rozhodovalo, při rozpravě se zdůrazňovalo, že jakkoli je užitečné, ba velmi potřebné věnovat se rovněž dějinám a současnému vývoji vzájemných vztahů mezi křesťanstvím a judaismem, monotematické číslo našeho časopisu by se mělo pokusit vystihnout spíše teologický rozměr pouta mezi oběma náboženstvími a především vlastní význam a dosah Izraele pro křesťanskou víru.

Slovo „tajemství“ se tedy v prezentaci tématu neobjevuje náhodou a nemá tu figurovat jen jako prázdné klišé. Odkazuje na svatého Pavla a jeho texty, zvláště list Římanům, které tvoří podstatný základ pro teologickou reflexi o vztahu Ježíšových učedníků k Izraeli. Ostatně svatý Pavel byl východiskem a orientačním bodem při všech diskuzích na toto téma jak na úrovni mezinárodního Communia, tak na úrovni české redakce.

Proto není náhodou, že prezentací pavlovského náhledu na „tajemství Izraele“ se panoráma tohoto čísla naší revue otevírá: poměrně stručná, ale o to hutnější, vyvážená studie pochází z pera známého italského biblisty Rinalda Fabrise. Hned nato dostává slovo odborník na slovo vzatý, který se tématu věnoval po léta jako teolog a nyní z tohoto bohatství čerpá ve svém úřadu–charizmatu Petrova nástupce: Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. V příspěvku, který jsme vybrali, rozebírá a prezentuje vlastní pohled na základní teologické kategorie, které při úvahách o tajemství Izraele nutně vstupují do hry: „smlouva“, „nová smlouva“, jednota a mnohost smluv, ale i obraz Boha a člověka v úvahách o smlouvě. Pomyslnou první, více teologicky laděnou část, uzavírá svěží zamyšlení „klasického autora“ a zakladatele revue Hanse Urs von Balthasara nad ustavičnou aktuálností tématu církve „ze židů a pohanů“.

Druhá půle svazku, jež je věnována také historickým a aktuálním tématům vztahu mezi křesťanstvím a judaismem, začíná inspirativní biblicko-teologickou meditací českého autora Jana Samohýla, který se tématem dlouhodobě zabývá. Obsahuje celou řadu zásadních výpovědí, které si potřebuje osvojit každý, koho daná otázka zaujme. Jakýsi „slabikář zásad“ a zároveň historický průřez moderními dějinami vzájemných setkání představitelů židů a křesťanů nám nabízí předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů (jehož součástí je i Komise pro náboženské vztahy se židy) kardinál Walter Kasper v příspěvku „Židé a křesťané – jediný lid Boží“. Specifickým tématem šoa, ovšem z pohledu teologie a se snahou poukázat na její jedinečnost, se zabývá působivý článek Jana-Heinera Tücka. Svým vlastním závěrečným příspěvkem se pokouším nahlížet vztah křesťanů ke starozákonnímu Božímu lidu a současnému židovství spíše na základě úvah o vlastní identitě církve a pokouším se naznačit a pojmenovat i ty teologické aspekty naší víry, které mohou vyvolávat a působit ve zmiňovaných rozhovorech mezi křesťany a židy nemalá napětí.

Doufáme, že takto strukturované číslo MKR Communio na téma „Tajemství Církve a Izraele“ zaujme co nejvíce čtenářů a pomůže jim prohloubit znalosti a zájem o tuto podstatnou součást naší víry, a to třeba i zneklidňujícími otázkami, které může vyvolat.


Communio 1/2011 - Tajemství Církve a IzraeleČlánky z čísla:

Editorial

Rinaldo Fabris - „Tajemství Izraele“ v Pavlově zkušenosti a reflexi
Benedikt XVI. – Joseph Ratzinger - Nová smlouva. K teologii smlouvy v Novém zákoně
Hans Urs von Balthasar - Aktualita tématu „církev ze židů a pohanů“
Jan Samohýl - Židovství a křesťanství v tajemství smlouvy. Biblicko-teologická meditace
Walter Kasper - Židé a křesťané – jediný lid Boží
Jan-Heiner Tück - „Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka“ (Zach 2,12). Několik teologických poznámek k šoa a její jedinečnosti
Pavel Vojtěch Kohut OCD  - Identita církve a tajemství Izraele


MKR Communio 1/2011 - Tjemství Církve a Izraele můžete zakoupit v internetovém obchodě ikarmel.cz


  Všechna dostupná čísla v internetovém obchodě naleznete zde.

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Projekty KNA: Jsme na facebooku: