11.11.2012

Communio 4/2012 - Umírání

Nové číslo naší revue přináší příspěvky k tématu umírání. Jsme si vědomi, že se tak chceme dotknout oblasti, která není příliš populární. Zdá se, že dnešní člověk si ještě více než dříve neví rady s tajemstvím smrti, a proto se mu raději vyhýbá. Naše bezradnost kromě jiného vychází z toho, že stáří a umírání nezapadají do moderního ideálu věčného mládí a rychlého a aktivního života. V našem světě tak bývá často starý a umírající vytlačen ze světa i z myšlení živých. Tento útěk před smrtí je patrný v mnoha ohledech a nejzazším jeho projevem je eutanasie. více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )


11.8.2012

Communio 3/2012 - Druhý příchod Kristův

Znovu přijde ve slávě, soudit živé i mrtvé, recitujeme v Nicejsko-konstantinopolském vyznání víry, když dospíváme k poslednímu z tajemství víry, jež jsou zde spojena se vtěleným Božím Synem. Sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé, specifikuje výchozí bod Kristova druhého příchodu Apoštolské vyznání víry, a odkazuje tak na skutečnost, že stejně jako příchod první, i ten druhý vykoná Ježíš jako Syn, jehož Otec poslal, aby byl Spasitelem světa, abychom skrze něho měli život a aby se tak ukázala Boží láska k nám: Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm: v tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu (1 Jan 4, 8–9.14–17). více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )


11.6.2012

Communio 2/2012 - Catholicam et apostolicam

V roce 1922 napsal Romano Guardini ve své knize Vom Sinn der Kirche (O smyslu Církve) větu: „Započal náboženský proces nedozírného významu: Církev se probouzí v duších lidí.“ Popisuje následně, jak tehdejší křesťané nalezli nový vztah k církvi natolik, že se jim stala domovem a cestou poznání pravého Boha v Kristu Ježíši. Procitnutí k pravdivému poznání církve, které Guardiniho zaujalo, se mu stalo stálým zřídlem ustavičného úsilí o poznání pravé tváře Boží. S postupujícím stále hlubším poznáním církve se před ním jasněji zjevoval láskyplný spásný plán Boha Otce. více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )


11.4.2012

Communio 1/2012 - Maria dnes

Zamyšlení nad postavou Panny Marie – jen několik měsíců před vyhlášením „Roku víry“ – nám připomíná, že Maria zaujímá v křesťanské víře jedinečné místo. P. Marii věnované číslo MKR Communio není tedy číslem vysloveně teoretickým, ze kterého by snad vyplývalo, že teologická spekulace nemůže a nechce mít nic společného s „lidovou mariánskou zbožností“ či s vírou našich dětských let a že neustálé teologické prohlubování Mariiných tajemství nemá žádný význam pro každodenní život křesťana. Naopak, kontemplace Ježíšovy matky v Písmu svatém je takřka překvapivým znovu-objevením její neuvěřitelné živosti a aktuálnosti. Ukazuje nám totiž konkrétně, že naše víra, má-li dnes obstát, nutně potřebuje důkladnou znalost Marie v církvi. Ať už si to plně uvědomujeme či to jen mlhavě tušíme. více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )


11.7.2011

Communio 4/2011 - Mezi nanebevstoupením a parusií

Kdo by neznal výrok Ludwiga Wittgensteina: „O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“ Jestliže nyní čtenář otevírá číslo časopisu Communio, které se věnuje tématu Kristova působení mezi Nanebevstoupením a Parusií, asi by podle Wittgensteinova kánonu měl být připraven číslo zavřít a mlčet. Nevyplývá totiž z každodenní a bezprostřední zkušenosti dnes běžného člověka; spíše – lépe řečeno – nevyplývá z dnes masově uchopené zkušenosti člověka. Je třeba se vážně zamyslet nad „formátem“ našeho myšlení, mlčení, prožívání, zakoušení i jednání, našeho modlení, obětování se, našeho doufání, milování i věření. více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )


11.5.2011

Communio 2-3/2011 - John Henry Newman

V loňském roce jsme mohli zaznamenat blahořečení Johna Henryho kardinála Newmana. Tato nepřehlédnutelná osobnost církve devatenáctého století je významná nejen pro anglické katolíky, ale i pro všechny, kteří si kladou otázky týkající se křesťanství v dnešním světě. Druhý vatikánský koncil byl označen za „Newmanovu hodinu“, a to nikoli na základě jakéhosi povrchního soudu o „modernizaci křesťanství“, ale pro snahu být věrný Kristovu tajemství a zvěsti takovým způsobem, který zachovává starokřesťanskou tradici a je srozumitelný pro člověka dnes. více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )


4.5.2011

Communio 1/2011 - Tajemství Církve a Izraele

První číslo letošního ročníku MKR Communio je věnováno tématu „Tajemství Církve a Izraele“. Když se pro ně Mezinárodní konsorcium naší revue rozhodovalo, při rozpravě se zdůrazňovalo, že jakkoli je užitečné, ba velmi potřebné věnovat se rovněž dějinám a současnému vývoji vzájemných vztahů mezi křesťanstvím a judaismem, monotematické číslo našeho časopisu by se mělo pokusit vystihnout spíše teologický rozměr pouta mezi oběma náboženstvími a především vlastní význam a dosah Izraele pro křesťanskou víru. více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )


22.2.2011

Communio 3-4/2010 - Svátost manželství

Vážení čtenáři, závěrečné dvojčíslo 14. ročníku MKR Communio je zaměřeno na svátost manželství a uzavírá tak tematický cyklus, v němž jsme se od roku 2003 zabývali svátostmi. více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )


17.12.2010

Communio 1/2010 - Velikonoční tajemství

První svazek letošního ročníku je věnován velikonočnímu tajemství. Navazuje na cyklus pojednávající o tajemstvích Ježíšova života, jemuž se věnujeme od r. 2002. Zatím jsme v něm uvažovali o tématech: tajemství Ježíšova života, vtělení, Ježíšův skrytý život, Ježíšův křest a pokušení, svatba v Káně, hlásání Božího království a pokání, proměnění Páně, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Nyní se cyklus dostává ke svému vrcholu. Tomuto tvrzení je třeba rozumět ve světle následujících skutečností: více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )


17.12.2010

Communio 2/2010 - Přirozený zákon

Vážení čtenáři, druhé číslo letošního ročníku Mezinárodní katolické revue Communio se zabývá tématem, kterému se věnovaly i sesterské redakce v jiných zemích. Je to téma přirozeného zákona. více

Sekce: Čísla vydaná v KNA (2010- )